Probleemtooteregister:
Probleemtooteregister [English]
Õigusaktid
SEADUSED
 • Jäätmeseadus
 • MÄÄRUSED
  Kõiki probleemtooteid puudutavad määrused
 • Probleemtooteregistri põhimäärus
 • (Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2019. a määrus nr 13)
 • Probleemtooteregistri registrikaardi vormid
 • (Keskkonnaministri 16. veebruari 2011. a määrus nr 12)
 • Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid
 • (Keskkonnaministri 27. oktoober 2016. a määrus nr 44)
 • Probleemtoote kasutajale kättesaadavaks tehtava teabe loetelu ning teabe esitamise viisid ja kord
 • (Keskkonnaministri 22.07.2013. a määrus nr 57)
  Elektri- ja elektroonikaseadmed
 • Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord
 • (Keskkonnaministri 27. aprilli 2009. a määrus nr 21)
 • Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad.
 • (Vabariigi Valitsuse 20. aprilli 2009. a määrus nr 65)
 • Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded
 • (Keskkonnaministri 9. veebruari 2005. a määrus nr 9)
 • Teabe esitamise tähtaegade täpsustatud loetelu elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriate lõikes
 • (Keskkonnaministri 6. aprilli 2011. a määrus nr 24)
 • Elektroonikaromude korduskasutuseks üleandmise nõuded
 • (Keskkonnaministri 8. juuli 2014. a määrus nr 28)
  Patareid ja akud
 • Patareidest ja akudest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad
 • (Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2008. a määrus nr 124)
 • Patareide ja akude märgistamise viis ja kord
 • (Keskkonnaministri 21. detsembri 2007. a määrus nr 64)
 • Kasutatud patareide ja akude käitlusnõuded
 • (Keskkonnaministri 10. jaanuari 2008. a määrus nr 5)
  Mootorsõidukid ja nende osad
 • Mootorsõidukitest ja nende osadest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad
 • (Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määrus nr 79)
 • Romusõidukite käitlusnõuded
 • (Keskkonnaministri 16. juuni 2011. a määrus nr 33)
 • Mootorsõiduki osade märgistamise viis ja kord
 • (Keskkonnaministri 9. septembri 2010. a määrus nr 47)
  Rehvid
 • Rehvidest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord
 • (Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määrus nr 80)
  Põllumajandusplast
 • Põllumajandusplastist tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad